Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krönika: En bild säger mer än tusen bomber

VLT:s krönikör Arben Vata om motiven bakom terrordåden.

Annons

Original version in English follows

Detta är en av de mest chockerande bilderna som cirkulerar på Internet efter massakern i Nice, där majoriteten av offren var barn. En docka ligger mitt på vägen, den har räddats från dödens lastbil, men ser ut att ha bestämt sig för att inte lämna den flicka som den har tillbringat dagar och nätter tillsammans med. I dessa tider av skräck och osäkerhet i livet kanske flickan och dockan också pratade om döden via bomber på plan eller terrorattacker på flygplan, död via bilbomber eller massmorden på restauranger etcetera.

Men varken den lilla eller dockan, som under åren behållit den lilla flickans hemligheter kunde någonsin ana att de skulle bli offer denna vackra julinatt på stadens gator när de firade den franska nationaldagen. En sådan blodig natt kunde varken de dussintals barnen eller de andra offren för denna galenskap, eller de som nu kämpar för sina liv kunna föreställa sig. Be att alla dessa räddas från dödens klor.

Är detta ett nytt världskrig?

Barnen som blev offer för terroristattentatet i Nice hade aldrig tid att tänka på varför de dödades och varför de så tidigt tvingades lämna livet. Inte heller deras kamrater i andra länder, som är inblandade i väpnade konfliker och har attackerats av bilbomber på gatan eller attentat i skolan har kunnat förstå det här.

Somliga barn och vuxna som blivit oskyldiga offer i terroristattacker runt om i världen har inte dödats av religiösa skäl. De har inte dödats för att de är kristna, muslimer eller någonting annat. De är offer för det hat som bekämpar freden, de antihumana krafterna mot civilisationen. De är offer för terrorism som inte har någon religion, terrorism som slår mot hela världen. De är offer för ett odeklarerat tredje världskrig. Det är ett oförklarat krig som markerar millennieskiftet för kontinuerliga offer under många års tid.

Ända sedan attackerna i New York 11 september 2001 har världen konstant tvingats möta terroristattacker av olika storlekar runt om i världen, Europa, Asien, USA, Afrika eller någon annanstans. Om någon vill räkna ut antalet dödsoffer kommer vi att se att statistiken är skrämmande. I dag har vi inte frontalkrig eller flygplan som släpper bomber från luften som det var för 70 år sedan, men vi har en annan typ av krig som har påverkat hela världen.

I dag har vi bomber som flyger med oss i flygplan, självmordsbombare på flygplatser, arenor eller tågstationer. Terrorister som dödar oskyldiga människor på restauranger, konserter och museum. I dag har vi lastbilar som dödar människor på gatan. I morgon kanske vi har terrorister på fartyg, tåg eller bussar. Detta odeklarerade krig har skapat panik. Genom terrorism har dessa extrema grupper skapat makt över människor genom att sätta dem i skräck. Terroristmord i Frankrike, Turkiet, Belgien, Indien, USA, Syrien, Irak etcetera utförs i syfte att plantera skräck och förnedring i mänskligheten. Det är ett mål som det verkar som om terroristerna för tillfället har lyckats uppnå.

Europa verkar oförmöget att reagera, trots att det har varit det främsta målet för terrorismen de senaste åren. Terrorismen har organiserat sig och slår till i varje hörn av världen. Även i USA och Europa opererar terrorceller som är redo att slå till våldsamt. Därför kan inte världens politiska och militära ledare vänta med att gå samman mot denna ondska mänsklighet. Om vi väntar tills terrorismen har slagit till i varje land är det verkligen för sent. Paniken bland människorna kommer att öka och det skulle innebära den första verkliga segern för terrorismen. Det skulle innebära en form av ”klinisk död” för människor som vill ha fred och inte rike av hat.

Striden mot terrorismen, inte ett krig mot religion

Terrorismen kan bekämpas överallt, i kyrkor och moskéer, i skolor och hemma. Terrorism kan inte bekämpas genom att motsätta sig mot varandra eller att olika religioner beskyller varandra. De som försöker att klä terrorism i olika religiösa inriktningar blir själva terrorister eftersom deras mål är att orsaka splittring bland människor som har andra religioner eller trosinriktningar. De vill skapa ett sådant klimat där alla motsätter sin islam för att rättfärdiga striden mellan muslimer och kristna.

Ingen muslimsk ledare i världen har uttryckt sig så att de stödjer terrorismen, även om de sagt att de skyddar religionen islam. Terrorister dödar oskyldiga människor mer eller mindre dagligen för att de inte kan tolerera en god normal värld. De vill inte att människor ska vara lyckliga. De är inte på något annat sätt än kriminella som attackerar försvarslösa människor.

Det stora bekymret är att terroristgrupper har utökat sina rötter i Europa och USA och att deras sympatisörer tyvärr är ungdomar som är födda och har utbildat sig i västvärlden. Europiska länder har i allmänhet varit allt för toleranta när det gäller de säkerhets- och kontrollåtgärder som vidtagits nr det gäller personer som misstänks för terroristaktiviteter.

Tolerans, eller försummelse, av myndigheterna i kontrollen av de misstänkta – för att maximalt respektera de mänskliga rättigheterna – har ofta lett till en situation med allvarliga konsekvenser för medborgarna i de europeiska länderna.

Men när det gäller säkerheten för dessa medborgare bör misstänksamheten och kontrollen ha företräde för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är bättre att ”konfrontera” rättigheterna för en kriminell misstänkt än att tolerera sådana situationer som leder till våldsamma terroristattacker som vi har sett i Frankrike, Belgien och i andra länder.

Arben Vata

Översättning: Daniel Nordström

Original version, in English:

A picture as …a thousand bombs

This is one of the most shocking photos circulated on the Internet from the French massacre in Nice, where the majority of the victims were children. A doll lying in the middle of the road, has been saved from the truck of death, but seems to have decided not to separate from the girl with whom it spent days and nights. In these times of fear and uncertainty about life, the girl and her doll, perhaps also talked about death; for bombs on planes or terror attacks at airports; for car-bombs or for the massive killings in restaurants, etc. But neither petite nor the doll, that for years has held the little girl’s hidden secrets, did not ever think that they both would be victims in a beautiful night of July in the streets of the city, while they were celebrating the National Day of France. Such a bloody night could not be imagined by dozens of children and other victims of this madness or many others who are struggling with death to get back to life. Pray that everybody can be saved from the clutches of death!

Is this a new world war?

The children, who remain victims of this terrorist act in Nice, did not have time to think why they were killed and why they should leave so soon from this life. Neither their peers in countries involved in armed conflicts that were attacked by car-bombs in the street, or in school, have not been able to this out. Certainly children or adults who are innocent victims of terrorist attacks around the world are not killed for religious reasons.

They are not killed because they are Christians, Muslims, etc. They are victims of Hatred that is fighting against Peace; the Anti-Humanity against Civilization; they are victims of terrorism that has no religion, against the entire world. They are victims of undeclared World War III. It's an undeclared war that marks the millennium of its victims continuously for many years.

Since the attacks on New York on September 11, 2001, the world is constantly faced with the terrorist attacks in different sizes around the world; Europe, Asia, America, Africa and elsewhere. If someone will calculate the death toll, we will figure out that the statistics are scary. Today we do not have any more frontal war or war with planes that throw bombs from the air like 70 years ago, but we have a different kind of war that has affected the entire world.

Today we have bombs flying with us in airplanes; people-bombs at airports, stadiums or train stations; terrorist who kill innocent people in the restaurant, in concerts or in a museum. Today we have trucks that kill people in the street; tomorrow we might have terrorists in ships, trains or buses. So, what this new undeclared war has created, is PANIC. By terrorizing, these extremist groups tend to create power over people by subjecting them through fear.

Terrorist murders in France, Turkey, Belgium, India, USA, Syria, Iraq, etc., aim to plant fear and humiliation of people. A goal that for the sake of truth for the moment it seems that terrorists have managed to achieve. Europe seems powerless to react, even though it was the main target of terrorism in recent years.

Terrorism has declared its platform and is being organized in every corner of the world. Even in the US and Europe operate terror cells, which are ready to hit ferociously. Therefore, political and military leaders of the world do not have to wait to join forces against this wickedness of mankind. If we wait for terrorism to hit every country, then it will be really too late. The panic among people would only increase and this would be the first real victory of terror against peace. It would be like a "clinical death" for people who want peace and not a Kingdom of Hatred.

The fight against terrorism, not a war against religion

Terrorism can be fought anywhere; in churches and mosques; at school and at home. Terrorism cannot be fought by opposing and blaming one religion against another. Those who try to ”dress” terrorism in colors of religion, become terrorists themselves, because they aim to spread splitting up among people of different religious and faiths. They want to create such a climate, that all of us to oppose the Islamism in order to adjust this battle as a battle between Muslims and Christians.

No leader of the Muslim religion in the world has expressed themselves in support of terrorists, even though the latter claim they protect the religion of Islam. Terrorists are killing innocent people in daily basis because they cannot tolerate a good normal world; they do not want people happy. They are no different from criminals who attack unprotected people.

The big concern is that terrorist groups have extended their roots in Europe or the US and their supporters are unfortunately young people who are born and educated in the West. European countries generally have been more than needed tolerant in terms of security and control measures taken to suspected persons with terrorist activities.

Tolerance or negligence of the authorities towards verification of the suspects in order to respect the maximum of human rights, has led very often to a situation with serious consequences for the citizens of European countries.

But when it comes to the safety of the lives of the citizens, the right of suspicion and control over these people should prevail over basic human rights. It is better to "confront" the rights of a criminal suspect, rather than tolerating such situations that lead to similar violent terrorist attacks as those in France, Belgium or elsewhere.

Arben Vata

Arben Vata är flykting från Albanien. Nu är han ny krönikör på vlt.se.
Annons