Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fagerstas politiker får inte ta del av utredning om nya bolag

Annons
Nya kommunala fastighetsbolag är på gång att bildas. Men skribenten ifrågasätter varför utredningen som gjorts inte finns med i beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsen i Fagersta beslutade i september 2016 på yrkande från Marino Wallsten (S):

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till tanken om att bilda ett helägt kommunalt fastighetsbolag.

2. Kommunkansliet uppdras att i samråd med kommunstyrelsens ordförande inleder arbetet med att se över möjligheterna till detta.

Ärendet var uppe till behandling på arbetsutskott i augusti i år varvid det återremitterades till kommunkansliet som tillsammans med kommunstyrelsens ordförande skulle återkomma med ett förslag på vidare hantering.

I handlingarna till arbetsutskottet i augusti fanns som enda bilagor arbetsutskottets och kommunstyrelsens protokoll från 2016 samt arbetsutskottets protokoll från augusti i år. Någon utredning i ärendet i enlighet med uppdraget förra året finns inte med i beslutsunderlaget, inte heller någon konsekvensbeskrivning avseende för- och nackdelar eller hur det är tänkt med den personal hos NVK som idag hanterar dessa frågor, om NVK ska vara kvar och vilka frågor de i så fall ska handlägga.

Nu är ärendet på väg upp till kommunfullmäktige för beslut.

Arbetsutskottet har nu i oktober till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lagt förslag till beslut vilket bland annat innebär att kommunen bildar två fastighetsbolag, ett för kommunala verksamhetsfastigheter och ett bostadsbolag med ambitionen att verksamheten i de nya bolagen startar senast 1 januari 2019 samt ett antal följdbeslut till detta. Av protokollet framgår dessutom: ”En utredning kring ett eventuellt bildande av ett helägt kommunalt fastighetsbolag har genomförts”. Utredningen har dock inte bilagts kallelsen, i vart fall inte på kommunens hemsida, utan beslutsunderlaget utgörs enbart av protokoll från tidigare handläggning.

Kommunstyrelsen instämde i förra veckan i arbetsutskottets förslag utan att någon utredning bilagts i kallelsen som beslutsunderlag och motsvarande gäller den kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde nu på måndag den 20 november.

Beslutsunderlaget, såsom det lagts ut på hemsidan, saknar således all form av tjänstemannautredning varken intern eller extern och fortfarande saknas konsekvensbeskrivningar.

Handläggningen ger anledning till ett antal frågor.

• Hur kan kommunens förtroendevalda besluta i en så här stor fråga utan att det i beslutsunderlaget finns någon form av konsekvensbeskrivning?

• Är det så att partipiskan talar eller anser majoriteten att några få vet och kan bäst och att det därför inte behövs någon utredning med för- och nackdelar i beslutsunderlaget till de förtroendevalda?

• Opposition har visserligen reserverat sig men förefaller i övrigt tiga! Varför agerar inte revisorerna innan det är för sent och varför granskas inte handläggningen av massmedia?

• Har kommunen samrått med Norbergs kommun om framtiden för NVK och har man informerat dess personal eller klampar man bara på i storstövlarna? Känner förbundschefen vid NVK och facken till vad som planeras och har de informerat sin personal/sina medlemmar eller spär det här på personalens otrygghet ytterligare?

Ett råd till kommunfullmäktiges ledamöter: återremittera ärendet till kommunstyrelsen för kompletteringar så det finns ett komplett beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar och samråd härefter med berörda innan ni tar beslut.

En som funderar

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons