Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför förneka information om renoveringen av kommunhus?

Annons

Harold Nilsson, tidigare chef för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, bemöter i ett andra inlägg revisorskritik.

I sammanfattningen i PwC:s rapport Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av arbetet inom Norra Västmanlands kommunförbund (NVK), dec 2017, framgår bland annat följande.

”Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen till viss mån har följt upp NVK:s verksamhet, bland annat genom budgetuppföljningar och delårsrapporter, vilket gör att kommunstyrelsen under året har haft viss uppsikt över förbundets samlade budget. Däremot har kommunstyrelsen inte fått någon närmare information gällande renoveringsprojektet på Norbergsvägen och därmed inte haft kännedom om projektets framskridande och ändrade kostnader. Granskningen visar på att vare sig kommunstyrelsen eller NVK har varit medvetna om vikten av information mellan kommunstyrelsen och förbundet i förekommande fall.” och

”Vi grundar vår bedömning på att någon systematisk dokumenterad uppföljning gällande NVK:s projekt inte gjorts.” samt

”Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen inte har fått information om ändrad budget av fasadrenoveringen. Kommunstyrelsen har heller inte visat att de vill ta del av sådan information i NVK:s enskilda projekt.”

Enligt de styrprinciper som gällde disponerade NVK själv sin resultatbudget 2016, med bland annat cirka 29,5 Mkr för underhåll av verksamhetsfastigheterna. Minst treåriga underhållsplaner fanns och NVK delgav gärna medlemskommunerna dessa och frågade vid flera tillfällen om inte mer tid kunde ges vid budgetberedningen för att tillsammans med verksamhetsansvariga gå igenom både investeringar och planerade större underhållsarbeten. Jag har vidare så länge jag var kvar för direktionens leda-möter framhållit vikten av att de i sina partigrupper förankrar de ärenden som ska upp i direktionen på samma sätt som sker inom kommunen. Enligt de styrprinciper som NVK och ekonomichefen var överens om våren 2016 skulle NVK redovisa motsvarande överskott i resultaträkningen som tidigare underhåll, enligt nya regler för komponentavskrivning, från och med. 2016 skulle flyttas och redovisas som investering.

NVK ska enligt förbundsordningen och gällande rutiner lämna medlemskommunerna månadsvisa budgetuppföljningar med helårsprognos för samtliga månader förutom jan, feb, jun och nov.

Som framgår av budgetuppföljningarna som finns utlagda på NVK:s hemsida bland handlingarna till direktionens sammanträden har NVK för juli, augusti, september och oktober 2016 redovisat och kommenterat ombyggnaden av kommunhusen i enlighet med dessa riktlinjer. ”Vidare flyttas 4,4 Mkr till investeringsbudgeten för fönsterbyten i kommunhusen.” och lämnas årsprognos för dels verksamhetsfastig-heterna dels NVK:s totala verksamhet åt Fagersta kommun jämte kommentarer för NVK:s resultaträkning respektive investeringsbudget. Som grund för prognoserna ligger naturligtvis månadsvisa uppföljningar av såväl projekt som den löpande verksamheten. Vidare följs den skriftliga dokumentationen normalt av en genomgång med NVE om det finns frågor inför deras sammanställning till kommunstyrelsen.

Man ställer sig naturligtvis frågan vem/vilka vidareförmedlar missvisande information till nackdel för NVK, varför sprids sådan och varför gör kommunen inte tydliga tillrättalägganden när som i det här fallet rapporten sprids via massmedia, både på radio och i lokalpressen, och inte ens när kommunen ombeds yttra sig till revisorerna?

Harold Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons