Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så fi­rar vi våra pap­por

Den and­ra sön­da­gen i no­vem­ber fi­ras tra­di­tions­en­ligt fars dag i Sverige se­dan 1931. Fa­gers­ta-Pos­ten frå­ga­de väl­kän­da per­so­ner från nor­ra läns­de­len hur de ska fira sina pap­por.

Fars dag är en så kallad temadag och högtid som infaller en gång om året, andra söndagen i november. Och nu på söndag är det alltså dags för alla barn att visa sina pappor lite extra.

Från Fagerstas, Norbergs

och Skinnskattebergs kommuner kommer flertalet välkända personer. Fagersta-Posten har frågat hur de kommer att fira sina pappor hur de brukar bli firade, om de själva har barn.

Fars dag

Da­gen har sitt ur­sprung i USA då en kvin­na vid nam­net So­no­ra Smart Dodd un­der 1910-ta­let vil­le hed­ra sin far. Han hade en­sam ta­git hand om hen­ne och hen­nes fem sys­kon un­der hela de­ras upp­växt se­dan mo­dern dött. Ini­tia­ti­vet spred sig och 1966 in­stif­ta­de pre­si­dent Cal­vin Coo­lid­ge fars dag i ka­len­dern i hela USA.

Hög­ti­den spreds se­dan

vi­da­re till stör­re de­lar av värl­den, till Sverige kom da­gen 1931. Då hade re­dan mors dag fun­nits i lan­det i fle­ra år, se­dan 1919.

1963 sam­la­de Nor­dis­ka mu­se­et in upp­gif­ter om mors- och fars­dags­fi­ran­de och då fram­kom att många äld­re till en bör­jan var ne­ga­ti­va till hög­ti­den. Bland an­nat kal­la­des fars dag för ”onö­digt fjäsk”.