Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsägare måste acceptera utvidgat strandskydd

Högsta förvaltningsdomstolen ger klartecken att utvidga strandskyddet i två områden i Fagersta och Sala kommuner.

Annons

En markägare, Bergvik Skog Väst AB, som äger flera fastigheter i Västmanland (och Värmland) hade överklagat länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd på de markområden som bolaget äger.

Regeringen, som först skulle granska länsstyrelsens beslut, ansåg att länsstyrelsen gjort en korrekt bedömning. Ärendet överklagades då till Högsta förvaltningsdomstolen som nu också ger myndigheterna rätt – beslutet om utökat strandskydd ska stå fast.

Vid havet, insjöar och vattendrag gäller ett generellt strandskydd som omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Enligt övergångsbestämmelserna till 2009 års lagändringar gäller strandskydd efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av de nya bestämmelserna.

Länsstyrelserna fick därför i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn och fatta nya beslut om utvidgat strandskydd – vilket också länsstyrelsen gjorde.

Av länsstyrelsens beslut om det aktuella område i Fagersta kommun står att det är områdets naturvärden som motiverar ett utvidgat strandskydd – hela området består av ett stort våtmarkskomplex som i delar kläs av skog och i andra delar är öppen våtmark.

Förvaltningsrätten skriver: "Den jämna och höga luftfuktigheten gynnar särskilt svampar, mossor och lavar. De stora våtmarksområdena har potential för ett stort antal organismer, som insekter och sjöfågel. Områdets friluftsvärden med ett oexploaterat naturlandskap bör behållas."

Dalälven.

Utvidgningen för området i Sala kommun, som ligger vid Dalälven, motiveras bland annat av att Västmanlands stränder mot Dalälven har internationellt erkända naturvärden.

Högsta förvaltningsrätten beskriver: "Naturvärdena består främst i de årligen svämmade, flerskiktade och artrika skogsområdena. Delar av området kring Dalälven ingår i nationalparken Färnebofjärden och där finns naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. Delar av området är av riksintresse för bland annat naturvården och friluftslivet."

Mot bakgrund av de naturvärden som finns att värna anser Högsta förvaltningsrätten att en utökad strandlinje, som skyddas från bebyggelse och exploatering, är rätt väg att gå. Beslutet kan inte överklagas ytterligare.

Annons